พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

          โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศทางการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม


พันธกิจ

          1. ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

          2. พัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

          4. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์


ค่านิยมร่วม "RBH MOPH"

          R: Responsibility รับผิดชอบ

          B: Be considerate มีน้ำใจ

          H: Honest ซื่อสัตย์

          M: Mastery เป็นนายตนเอง

          O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ พัฒนานวัตกรรม

          P: People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

          H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม


จุดเน้น/ เข็มมุ่ง

          1. การดูแลรักษาผู้ป่วย STEMI, Stroke, Sepsis, Trauma

          2. การบริหารจัดการ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากร

          3. ลดความแออัดในการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

          4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง


ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูงอย่างยั่งยืน

          2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการสุขภาพ และมีความสุข

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

          5. สนับสนุนกระบวนการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน

          6. สนับสนุนการผลิตแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง และพัฒนางานวิจัย


นโยบายโรงพยาบาลราชบุรี

 • พัฒนาและต่อยอดโรงพยาบาล ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ และมีนวัตกรรม ในสาขาหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด ปลูกถ่ายอวัยวะ ทันตกรรม ส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา และการแพทย์แผนไทย

 • พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 • จัดบริการวิถีใหม่ (New Normal) ลดความแออัดในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และรองรับโรคอุบัติใหม่

 • บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายได้จากการบริการเชิงรุก และการดูแลสุขภาพ

 • จัดบริการเชื่อมโยงการดูแลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบโดยสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

 • เพิ่มศักยภาพในการบริการปฐมภูมิ (Primary Care)  โดยเน้นการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ให้บริการแบบ One Stop Service

 • จัดบริการเชื่อมโยงการดูแลระบบส่งต่อ ทั้งในจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 5

 • พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Green & Clean Hospital, EMS (Environment, Modernization and Smart Service) "สะอาด สว่าง สงบ สดใส"

 • พัฒนาระบบบริการและศักยภาพบุคลากรให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 • เป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม มีธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความสุข เน้น 3 ดี "ดีต่อตนเอง ดีต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ดีต่อองค์กรและชุมชน" และบุคลากรมีความสุข

 • เป็นที่ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรม

 


© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 276 , ทั้งหมด: 94940