ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา SALMETEROL XINAFOATE+FLUTICASONE PROPIONATE DPI (50 MCG.+ 250 MCG.)/1 DOSE จำนวน 3,600 BOX , 2. ยา TIOTROPIUM BROMIDE CAP FOR INHALER 18 MCG./CAP (30 CAPSULES) จำนวน 3,200 BOX, 3. ยา OLODATEROL HCL+TIOTROPIUM BROMIDE SOL FOR NEBULIZER (2.5 MCG.+ 2.5 MCG.)/1 DOSE จำนวน 800 BOX ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้1. ยา TERIPARATIDE PRE-FILLED PEN INJECTION 600 MCG./ 2.4 ML. จำนวน 900 ด้าม,2. ยา PARECOXIB SODIUM STERILE PWDR 40 MG. จำนวน 6,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้1. ยา TERIPARATIDE PRE-FILLED PEN INJECTION 600 MCG./ 2.4 ML. จำนวน 900 ด้าม,2. ยา PARECOXIB SODIUM STERILE PWDR 40 MG. จำนวน 6,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยา CISATRACURIUM BESILATE STERILE SOL 2 MG/1 ML.(5 ML.)  จำนวน 12,000 AMP.  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยา CISATRACURIUM BESILATE STERILE SOL 2 MG/1 ML.(5 ML.)  จำนวน 12,000 AMP.  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา REGORAFENIB 40 MG. TABLET จำนวน 560 เม็ด, 2. ยา TRASTUZUMAB STERILE PWDR 440 MG./VIAL จำนวน 120 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา REGORAFENIB 40 MG. TABLET จำนวน 560 เม็ด, 2. ยา TRASTUZUMAB STERILE PWDR 440 MG./VIAL จำนวน 120 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

1._ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 3232 7919 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2567


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ยา DARATUMUMAB STERILE SOL 400 MG./20 ML. จำนวน 30 VIAL, 2. ยา DECITABINE STERILE PWDR 50 MG./VIAL  จำนวน 50 VIAL, 3. ยา PERTUZUMAB STERILE SOL 420 MG/14 ML. จำนวน 20 VIAL, 4. ยา DARATUMUMAB STERILE SOL 100 MG./5 ML. จำนวน 40 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยา LABETALOL STERILE SOL 100 MG/20 ML. จำนวน 2,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยา LABETALOL STERILE SOL 100 MG/20 ML. จำนวน 2,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 240,000 เม็ด, 2. ยา SEMAGLUTIDE STERILE SOL. 4 MG./3 ML PRE-FILLED PEN (1 MG./DOSE)  จำนวน 800 ด้าม, 3. ยา METFORMIN+SITAGLIPTIN (1,000 MG.+100 MG.) TABLET จำนวน 49,280 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา EMPAGLIFLOZIN+LINAGLIPTIN (10 MG.+5 MG.) TABLET จำนวน 135,000 เม็ด,

2. ยา PIOGLITAZONE+ALOGLIPTIN (15 MG.+25 MG.) TABLET จำนวน 131,600 เม็ด,3. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 134,680 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา HUMAN COAGULATION FACTOR VIII STERILE PWDR 500 IU./VIAL จำนวน 3,200 VIAL, 2. ยา HUMAN COAGULATION FACTOR VIII STERILE PWDR 250 IU./VIAL จำนวน 1,600 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา METHYLPREDNISOLONE STERILE PWDR 500 MG.  จำนวน 1,000 VIAL, 2. ยา PANTOPRAZOLE STERILE PWDR 40 MG.  จำนวน 12,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา METHYLPREDNISOLONE STERILE PWDR 500 MG.  จำนวน 1,000 VIAL, 2. ยา PANTOPRAZOLE STERILE PWDR 40 MG.  จำนวน 12,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา HUMAN COAGULATION FACTOR IX STERILE PWDR 600 IU./VIAL จำนวน 500 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา HUMAN COAGULATION FACTOR IX STERILE PWDR 600 IU./VIAL  จำนวน 500 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา VALSARTAN+SACUBITRIL (51 MG.+49 MG.) TABLET จำนวน 33,600 เม็ด , 2. ยา ATORVASTATIN+EZETIMIBE (10 MG.+10 MG.) TABLET จำนวน 60,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 202 , ทั้งหมด: 262773

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์