ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,940,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 50 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 50 รายการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 635,440 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,246,600.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,246,600.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,246,600.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,246,600.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังรานการต่อไปนี้

1. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2. ชุดเลเซอร์รักษาโรคจอตา และชุดไฟส่องสว่างสำรองเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,140,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3. ชุดเครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 4 ชุดๆ ละ 200,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,940,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑ เครื่อง เป็นเงิน 1,900,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์จำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑ เครื่อง เป็นเงิน 1,900,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยไนล่อน จำนวน 70 ชิ้น รวมเป็นเงิน 1,190,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีดทำด้วยไนล่อน จำนวน 70 ชิ้น รวมเป็นเงิน 1,190,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,321,700.00 บาท (สี่สองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,321,700.00 บาท (สี่สองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดเช่าเครื่องทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมลบต่อยาต้านจุลชีพ พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมลบต่อยาต้านจุลชีพ พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,200,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศประกวดราคาจ้าเหมาบริการทำฟันเทียมชนิดถอดได้ จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้าเหมาบริการทำฟันเทียมชนิดถอดได้ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 791,040.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 15 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 15 รายการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,200,180.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 4,049,393.60 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 4,049,393.60 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 219 , ทั้งหมด: 262790

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์