ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป

         บัดนี้การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุไดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

- ใบขอย้าย

- คำรับรองของผู้บังคับบัญชา


ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แบบการแบ่งรายรับ 50% ของค่านวด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.9/1603 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 เรื่อง ขอตกลงการจ้างลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 8 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ด้วยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 224 , ทั้งหมด: 251144

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์