ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ไปแล้ว

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


         ด้วยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อการบริหารและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ.2564 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กรณีปรับระดับชั้นงาน

- เอกสารแนบ


ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 และหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ สธ 0230/ว1795 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบต่างๆ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 169 , ทั้งหมด: 262740

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์